Algemene privacyverklaring Kick2Move

 (laatste update 1/3//2024)

De privacyverklaring specifiek voor de website vindt u hier >>

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is :

Kick2Move B.V., gevestigd te Oudehaske, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89468929.

 

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens :

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel en alleen om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren en betreffende de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens NIET voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien er bij naderinzien toch geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens <3maand na ontvangst weer verwijderd. Indien er wel een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Indien wij het nodig achten om uw gegevens te delen met derden kan dit slechts alleen ná uw schriftelijke toestemming!

Beveiliging van uw persoonsgegevens :

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd Electronisch Clientendossier (ECD) waardoor uw gegevens bij ons veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen persoonsgegevens :

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.                                 Uw factuurgegevens moeten wij van de belastingdienst 7 jaar bewaren. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO.

Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld als iemand een chronische ziekte heeft). Deze wet regelt dat mensen het recht hebben om hun zorgverlener te vragen om de gegevens eerder te vernietigen. Je moet daar gehoor aan geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat je de gegevens moet bewaren. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.

 

Rechten betrokkene client :

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de directeur van Kick2Move. Hij is de Functionaris gegevensbescherming van Kick2Move en bereikbaar op : telefoon nummer 06-41030526 of per email info@kick2move.nl

Privacybeleid en Cookiegebruik op de website.

aanmeldWelke gegevens verzamelt deze website van u en hoe gaan wij met die gegevens om?

Kick-Sports Oudehaske is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website.

Contactgegevens verantwoordelijke
Ehsan Momenzadah
Haskertille 4
8465SM OUDEHASKE

info@kick-sports.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Wij verwerken via de website enkele persoonsgegevens via een contactformulier.
Via het aanmeld formulier vragen wij meerdere privacygevoelige gegevens van u.
Het verstrekken hiervan is vrijwillig maar is noodzakelijk voor het doen van een intake aanvraag. Wij zullen hier uiterst vertrouwelijk mee omgaan. U kunt desgewenst ook telefonisch contact met ons opnemen.

Wij gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij via de webstite verwerken
Onze website verwerkt enkele gevoelige persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, BSN nummer.
Wij verwerken geen  financiele gegevens.

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders echter aan altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u desondanks toch van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@kick-sports.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag via onze website gegevens verwerkt worden
Wij verwerken via de website gegevens voor de volgende doelen:

  • Om vragen van u te kunnen beantwoorden
  • Om aanmeldingen voor intake te kunnen verzorgen

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens die verzamelt zijn via de website bewaard worden
Wij bewaren persoonsgegevens verkregen vanuit deze website 10 dagen op onze server. Binnen die tijd nemen wij  contact met u op en afhankelijk van onze correspondentie en afspraken worden de gegevens vervolgens offline door ons bewaard.
Hierna worden de gegevens automatisch en volledig van onze server verwijderd.

Onze ledenadministratie wordt apart van deze website gevoerd.

Google analytics gegevens (over pagina bezoek) worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd. Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg!

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website mogelijk enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Deze foto’s zijn afkomstig uit eigen archief of zijn betrokken via RawPixel.com of Shutterstock.com waar de foto’s speciaal voor deze website zijn aangeschaft.

Wanneer wij foto’s gebruiken waarop personen herkenbaar in beeld zijn hebben wij de betreffende perso(o)n(en) daarvoor om toestemming gevraagd.
Staat u of uw kind op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven heeft of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@kick2move.nl zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gegevens verkregen via de website inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wij willen u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links van en naar andere websites
Op deze website worden links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende paginas.

Hoe wij onze website beschermen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Re-captcha beveiliging en anti-spam bescherming

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@kick2move.nl

Verwerkerssovereekomst
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske
Er zijn geen overige verwerkers aan deze website gekoppeld.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Kick2Move spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze websit. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Kick2Move, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Kick2Move